Legenda’s en indelingen op bodemkaarten

 

Inleiding

Enkelvoudige legenda-eenheden

Veengronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Veengronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Moerige gronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Moerige gronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Podzolgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Podzolgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Brikgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Brikgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Dikke eerdgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Dikke eerdgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Kalkloze zandgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Kalkloze zandgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Vaaggronden / `stuifzandgronden' (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Kalkhoudende zandgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Kalkhoudende zandgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Niet-gerijpte minerale gronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Niet-gerijpte minerale gronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Zeekleigronden met een minerale eerdlaag (eerdgronden: pM…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Zeekleigronden zonder een minerale eerdlaag (vaaggronden: M…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Zeekleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Rivierkleigronden met minerale eerdlaag (eerdgronden: pR…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Rivierkleigronden zonder minerale eerdlaag (vaaggronden: R…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Rivierkleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Oude rivierkleigronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Oude rivierkleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Oude kleigronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Oude kleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Leemgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Leemgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Mengelgronden  (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

’Overige gronden'  (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Overige gronden  (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Toevoegingen (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Toevoegingen (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Grondwatertrappen (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Tabel A-23 Overzicht grondwatertrappenindeling voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, aangevuld met kwantitatieve en kwalitatieve toevoegingen

Grondwatertrappen (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Tabel A-30 Overzicht grondwatertrappenindeling voor grootschalige bodemkaarten

Indelingen en tabellen

Tabel A-24 Indeling naar veensoort bij veengronden

Tabel A-20 Indeling cijfercode bij zandgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Tabel A-25 Indeling cijfercode bij zand- en leemgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Tabel  A-21 Indeling cijfercode bij zavel- en kleigronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Tabel A-26 Indeling cijfercode bij zavel- en kleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Tabel A-27 Indeling van de dikte van de humushoudende bovengrond (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Tabel A-28 Diepte-indeling voor begindiepte van o.a. veen-, zand-, leem- of kleiondergrond, verwerkingsdiepte enzovoort (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Tabel A-29 Indeling kalkverloop

Literatuur

 

Inleiding

Voor een goede interpretatie van bodemkaarten is naast algemene bodemkundige kennis en inzicht in bodemkundige processen een goed begrip van de legenda-eenheden nodig, omdat hierin veel informatie in gecomprimeerde vorm aanwezig is. Bij een bodemkaart wordt altijd een legenda geleverd, maar die kan enigszins verschillen, afhankelijk van de maker. In de Leidraad Natuurontwikkeling wordt uitgegaan van de bodemkaarten zoals die door Alterra en haar voorgangers (Stichting voor Bodemkartering en DLO-Staring Centrum) gemaakt worden.

 

In dit document zijn de legenda’s opgenomen zoals ze op deze bodemkaarten gebruikt worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘Bodemkaart van Nederland’, schaal 1 : 50 000 en de grootschalige of detailkarteringen (veelal schaal 1 : 10 000, soms 1 : 5 000 tot 1 : 25 000). Om inzicht te krijgen in de regionale verbanden en de positie van het natuurontwikkelingsgebied volstaat de Bodemkaart van Nederland meestal wel, voor informatie op perceelsniveau (binnen het natuurontwikkelingsgebied) is meestal meer gedetailleerde informatie noodzakelijk. Voor deze verschillende kaartschalen worden ook verschillende legenda’s gehanteerd. Deze zijn beide in dit document opgenomen.

 

De tabellen zijn ontleend aan Ten Cate et al. 1995. Voor meer informatie verwijzen wij naar Brouwer et al. 1992.

 

Enkelvoudige legenda-eenheden

Veengronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Bovengrond

Veensoort

Ondergrond

Subgroep-code

aard

samenstelling en dikte

boveen, eutroof broekveen

    b

veen-

mos-veen

 

    s

zeggeveen, rietzeg­geveen, mesotroof broekveen

    c

rietveen, zegge-rietveen

 

    r

bagger, versla­gen veen, gyttja, andere veensoor­ten

    d

zavel

 of

klei

 

    k

zand

 

 

 

    z

zand zon­der hu­muspod­zol

    z

zand met humus-podzol

    p

Bodem-classifica­tie

met moerige eerd­laag

EERDVEEN-GRONDEN

kleiïg (>10% lutum op de grond) 15-50 cm dik KOOPVEEN­GRONDEN            hV.

 

hVb

 

hVs

 

hVc

 

hVr

 

hVd

 

hVk

 

hVz

 

 

 

1d

 

kleiïg (>10% lutum op de grond) >50 cm dik

AAR­VEENGRONDEN            hEV

 

            geen verdere indeling

 

 

1c

 

kleiarm (<10% lutum op de grond) 15-50 cm dik MADEVEEN­GRONDEN            aV.

 

 

aVs

 

aVc

 

 

 

 

 

aVz

 

aVp

 

1h

 

kleiarm (<10% lutum op de grond) >50 cm dik BoveenGRON­DEN            aEV

 

 

aEVs

 

aEVc

 

 

 

 

 

 

 

1g

zonder moerige eerd­laag

RAUWVEEN-GRON­DEN

met niet-gerijpt materiaal binnen 20 cm

VLIET­VEENGRONDEN            Vo

 

            geen verdere indeling

 

 

1k

 

met zavel- of kleidek, waarin minerale eerdlaag of humusrijke bovengrond >15 cm

WEIDEVEENGRONDEN            pV.

 

 

pVb

 

 

pVs

 

 

pVc

 

 

pVr

 

 

pVd

 

 

pVk

 

 

pVz

 

 

 

 

1r

 

met zavel- of kleidek zonder minerale eerdlaag en/of humusrijke bovengrond >15 cm

WAARDVEENGRONDEN            kV.

 

 

kVb

 

 

kVs

 

 

kVc

 

 

kVr

 

 

kVd

 

 

kVk

 

 

kVz

 

 

 

 

1s

 

met zanddek al of niet met minerale eerdlaag MEERVEEN­GRONDEN            zV.

 

 

zVs

 

zVc

 

 

 

 

 

zVz

 

zVp

 

1t

 

met mineraal dek 5-8% lutum

MEERVEENGRONDEN            uV.

 

 

uVs

 

uVc

 

 

 

 

 

uVz

 

uVp

 

1t

 

zonder zavel-, klei- of zanddek

VLIERVEEN­GRONDEN            V.

Vb

Vs

Vc

 

Vd

Vk

 

Vz

Vp

 

1v

met veenkoloniaal dek

VEEN-

GRONDEN

met humeus zanddek of moerige bovengrond, 10-20 cm dik

VEENGRONDEN met veenkoloniaal dek            iV.

 

 

 

iVs

 

 

iVc

 

 

 

 

 

 

iVz

 

 

iVp

 

 

1h, 1t

 

 

Terug naar Boven

Veengronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Bovengrond

Veensoort

Ondergrond (1)

Subgroep-code

Aard

Samenstelling en dikte

 

zavel of klei

zand zon­der hu­muspodzol

zand met hu­mus­podzol

Bodem-classifi-catie

 

 

 

     k

     z

     p

 

met moerige eerdlaag

EERDVEENGRONDEN

kleiïg (>10% lutum op de grond)

15-30 cm dik    thV.

30-50 cm dik    chV.

KOOPVEENGRONDEN

 

kleiïg (>10% lutum op de grond) >50 cm dik       hEV

AARVEENGRONDEN

 

kleiarm (<10% lutum op de grond)

15-30 cm dik    taV.

30-50 cm dik    caV.

MADEVEENGRONDEN

 

kleiarm (<10% lutum op de grond) >50 cm dik        aEV.

BOVEENGRONDEN

volgens

tabel A-24

 

 

 

geen inde­ling

 

 

volgens

tabel A-24

 

 

 

volgens

tabel A-24

 

thVk

chVk

 

thVz

chVz

 

 

 

 

 

 

taVz

caVz

 

thVp

chVp

 

 

 

 

 

 

taVp

caVp

 

 

 

1d

 

 

1c

 

 

 

 

1h

 

 

1g

zonder moerige eerdlaag

RAUWVEENGRONDEN

met niet-gerijpt materiaal binnen 20 cm - mv.      Vo

met niet-gerijpt materiaal vanaf maaiveld          oVo

VLIETVEENGRONDEN

 

met zavel- of kleidek, waarin minerale eerdlaag of humusrijke bovengrond >15 cm dik            pV. (4)

WEIDEVEENGRONDEN

 

met zavel- of kleidek zonder minerale eerdlaag en/of humusrijke bovengrond <15 cm dik        kV. (4)

WAARDVEENGRONDEN

 

met een zanddek zonder minerale eerdlaag        zV. (5)

met een zanddek met minerale eerdlaag          pzV. (5)

MEERVEENGRONDEN

 

zonder zavel-, klei- of zanddek            V.

met een weinig of niet veraarde bovengrond     vV.

VLIERVEENGRONDEN

geen ver­dere inde­ling

 

 

volgens

tabel A-24

 

volgens

tabel A-24

 

volgens

tabel A-24

 

 

volgens

tabel A-24

 

 

 

 

pVk

 

 

kVk

 

 

 

 

 

 

Vk

vVk

 

 

 

 

pVz

 

 

kVz

 

 

zVz

pzVz

 

 

Vz

vVz

 

 

 

 

pVp

 

 

kVp

 

 

zVp

pzVp

 

 

Vp

vVp

 

 

1k

 

 

1r

 

 

1s

 

 

 

1t

 

 

 

1v

met veenkolo­niaal dek

VEENGRONDEN

met humeus zanddek of moerige bovengrond 10-20 cm dik        iV.

VEENGRONDEN met veenkoloniaal dek

volgens

tabel A-24

 

iVz

iVp

 

1h, 1t

1. Voor begindiepte tabel A-28 (bijv. hVz5).

4. Voor indeling lutumgehalte tabel A-26 (bijv. p2V.; k3V.).

5. Voor indeling leemgehalte tabel A-25 (bijv. z3V.)

 

Terug naar Boven

 

Moerige gronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Aard van de ondergrond

Aard van de bovengrond

Subgroepcode

 

 

Bodemclassificatie

zand met duidelijke humuspodzol-B

MOERIGE PODZOLGRONDEN             .Wp 

zavel- of kleidek                                          kWp 

2k

 

zanddek waarin minerale eerdlaag              zWp 

2m

 

moerige bovengrond                                   vWp 

2n (2l)

 

mineraal dek 5-8% lutum                            uWp 

2n (2l)

 

veenkoloniaal dek                                        iWp 

2n (2l), 2m

zand zonder duidelijke humuspodzol-B

MOERIGE EERDGRONDEN                  .Wz 

zavel- of kleidek                                           kWz 

4d

 

zanddek                                                       zWz 

4d

 

mineraal dek 5-8% lutum                             uWz 

4d

 

moerige bovengrond                                   vWz 

4d

 

veenkoloniaal dek                                         iWz 

4d

niet gerijpte zavel of klei

PLASEERDGRONDEN                           Wo 

 

geen indeling (meestal moerig)                     Wo 

 

4c

gerijpte zavel of klei

BROEKEERDGRONDEN                        Wg 

 

geen indeling (meestal moerig)                     Wg 

 

4d

 

 

Terug naar Boven

 

Moerige gronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de ondergrond

Aard van de bovengrond (1)

Subgroepcode

 

Bodemclassifi­catie

zand met duidelijke humuspodzol-B            .Wp

MOERIGE PODZOLGRONDEN

zavel- of kleidek           kWp (2)

zavel - of kleidek waarin minerale eerdlaag     pkWp (2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zanddek waarin geen minerale eerdlaag         zWp (3)

zanddek waarin minerale eerdlaag      pzWp (3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

moerige bovengrond weinig of niet veraard     vWp

kleiarme moerige bovengrond aWp

kleiïg moerige bovengrond      hWp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

veenkoloniaal dek        iWp

2k

 

--------------------

2m

 

--------------------

 

2n

 

--------------------

2n (2l), 2m

zand zonder duidelijke humuspodzol-B            .Wz

MOERIGE EERDGRONDEN

zavel- of kleidek           kWz (2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zavel- of kleidek waarin minerale eerdlaag      pkWz (2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zanddek waarin geen minerale eerdlaag         zWz (3)

zanddek waarin minerale eerdlaag      pzWz (3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

moerige bovengrond weinig of niet veraard     vWz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kleiarme moerige bovengrond aWz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kleiïg moerige bovengrond      hWz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

veenkoloniaal dek        iWz

4d

--------------------

4d

--------------------

4d

 

--------------------

4d

--------------------

4d

--------------------

4d

--------------------

4d

niet-gerijpte zavel of klei

PLASEERDGRONDEN

geen indeling (meestal moerig)           Wo

 

4c

gerijpte zavel of klei

BROEKEERDGRONDEN

geen indeling (meestal moerig)           Wg

 

4d

(1) Voor indeling dikte van de bovengrond tabel A-27.

(2) Voor indeling lutumgehalte tabel A-26 (b.v. k3Wp, k5Wp).

(3) Voor indeling leemgehalte tabel A‑25 (b.v. z3Wp).

 

 

Terug naar Boven

 

Podzolgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Aard van de humus in de

duidelijke podzol-B

Hy­dro-morfe kenmer-ken

Dikte van de humushoudende bovengrond

Voorkomen van een banden-B in de onder­grond

Textuur van de bovengrond

Sub­groep-code

 

 

 

 

Grofheid van het zand (M50)

Leemgehalte van het zand (% <50 μm)

 

Bodem-classifi­catie

 

 

 

 

fijn

grof

leemarm en zwak lemig

lemig

Geen indeling

 

 

 

 

 

(<210 μm)

(>210 μm)

(0-17,5)

(10-50)

 

 

 

 

 

 

  2.

  3.

   .1

   .3

    .0

 

moder humus

MODERPODZOLGRONDEN            .Y.

niet van toepas-sing

dun: 0-30 cm

            Y..

 

 

 

 

matig dik: 30-50 cm

LOOPODZOLGRONDEN            cY..

zonder banden-B

HOLTPODZOLGRONDEN            Y..

 

met banden-B

HORSTPODZOLGRONDEN            Y..b

 

geen indeling

Y2.

 

 

 

Y2.b

 

cY2.

 

Y3.

 

 

 

 

 

cY3.

Y21

 

 

 

Y21b

 

cY21

Y23

 

 

 

Y23b

 

cY23

 

 Y30

 

 

 

 

 

cY30

 

2i, 2c

 

 

2h

 

 

2d

amorfe humus

HUMUSPODZOLGRONDEN            .H..

zon­der ijzerhuid-jes

 

 

met ijzer-huidjes

dun: 0-30 cm

VELDPODZOLGRONDEN            Hn..

 

matig dik: 30-50 cm

LAARPODZOLGRONDEN            cHn..

 

dun: 0-30 cm

HAARPODZOLGRONDEN            Hd..

 

matig dik: 30-50 cm

KAMPPODZOLGRONDEN            cHd..

 

Hn2.

 

 

cHn2.

 

 

Hd2.

 

 

cHd2.

 

Hn3.

 

 

cHn3.

 

 

Hd3.

 

 

cHd3.

Hn21

 

 

cHn21

 

 

Hd21

 

 

cHd21

Hn23

 

 

cHn23

 

 

Hd23

 

 

cHd23

 

Hn30

 

 

cHn30

 

 

Hd30

 

 

cHd30

 

2r, 2o, 2p

 

 

2q

 

 

2z, 2v

 

 

2w

 

 

Terug naar Boven

 

Podzolgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de humus in de duidelijke podzol-B

Hydromorfe ken­merken

Dikte van de humushoudende boven­grond

Voorkomen van een banden-B in de onder­grond

Grofheid van het zand (M50)

Bouwvoorzwaarte (% <50 μm)

Subgroep-code

 

Bodemclassi-

ficatie

moder humus   .Y.

MODERPODZOL-

GRONDEN

niet van toe­pas­sing

dun: 0-30 cm   Y..

 

 

 

 

 

matig dik: 30-50 cm            cY..

LOOPODZOLGRONDEN

zonder banden-B         Y..

HOLTPODZOLGRONDEN

 

met banden-B  Y..b

HORSTPODZOLGRONDEN

 

geen indeling

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

2i, 2c (1)

 

 

2h

 

 

2d

amorfe humus  .H.

HUMUSPODZOL-

GRONDEN

zonder ijzer­huid­jes

 

 

 

 

met ijzerhuid­jes

dun: 0-30 cm   Hn..

VELDPODZOLGRONDEN

 

matig dik: 30-50 cm            cHn..

LAARPODZOLGRONDEN

 

dun: 0-30 cm   Hd..

HAARPODZOLGRONDEN

 

matig dik: 30-50 cm            cHd..

KAMPPODZOLGRONDEN

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

2r, 2o, 2p (1)

 

 

2q

 

 

2z, 2v (1)

 

 

2w

 

(1) Een zand-, zavel- of kleidek geven we bij de holtpodzolgronden (2c), veldpodzolgronden (2o, 2p) en haarpodzolgronden (2v) met een toevoeging aan.

 

Terug naar Boven

 

Brikgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Aard van het moeder­ma­teriaal

Hydromorfe kenmerken

Bouwvoorzwaarte

Sub-groep-code

 

Bodem-clas-sificatie

 

 

Grofheid van het zand (M50)

Lutumgehalte (% <2 μm)

Leemgehalte van het zand (% <50 μm)

 

 

 

            fijn

            grof

lichte zavel

lichte zavel en siltig

sterk lemig

zeer sterk lemig

zandige leem

siltige leem

 

 

 

(<210 μm)

            (>210 μm)

(8-17,5)

(8-17,5)

(17,5-32,5)

(32,5-50)

(50-85)(3)

(>85)

 

 

 

2.

3.

.5

.6

.3

.4

5

6

 

eolisch

LEEMBRIKGRON­DEN

            BL.

met roest en grijze vlekken beginnend in de E- en B-horizont

KUILBRIKGRONDEN            BLn.

 

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de

B-hori­zont

DAALBRIKGRONDEN            BLh.

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont

RADEBRIKGRONDEN            BLd.

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont en met een briklaag begin­nend aan of direct onder het oppervlak

BERGBRIKGRONDEN            BLb.

 

 

 

 

 

 

 

            BLn5

 

 

 

            BLh5

 

 

            BLd5

 

 

 

            BLb5

 

            BLn6

 

 

 

            BLh6

 

 

            BLd6

 

 

 

            BLb6

 

            3c

 

 

 

            3h

 

 

            3i

 

 

 

            3d

fluviatiel

OUDE KLEIBRIK­GRONDEN            BK..

met roest en grijze vlekken in de E- en B-horizont

KUILBRIKGRONDEN            BKn.

 

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de

B-hori­zont

DAALBRIKGRONDEN            BKh.

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont

RA­DEBRIKGRONDEN            BKd.

            BKn2.

 

 

 

            BKh2.

 

 

            BKd2.

 

            BKn3.

 

 

 

            BKh3.

 

 

            BKd3.

            BKn25

            BKn35

 

 

            BKh25

            BKh35

 

            BKd25

            BKd35

            BKn26

 

 

 

            BKh26

 

 

            BKd26

 

 

 

 

 

            3c

 

 

 

            3h

 

 

            3i

fluviatiel

ZANDBRIKGRON­DEN

            BZ..

met roest en vlekken in de E- en B-horizont

BEEMDBRIKGRONDEN            BZn..

 

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de

B-hori­zont en met of zonder duidelijke moderpodzol-B

DELBRIKGRONDEN            BZh..

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont

en met of zonder duidelijke moderpodzol-B

ROOIBRIKGRONDEN            BZd..

 

            BZn2.

 

 

 

            BZh2.

 

 

 

            BZd2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            BZd23

 

            BZn24

 

 

 

            BZh24

 

 

 

            BZd24

 

 

 

            3b

 

 

 

            3f

 

 

 

            3g

(3) Indien <50% <50 μm, dan >8% lutum.

 

 

Terug naar Boven

 

Brikgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van het moedermateriaal

Hydromorfe kenmerken

Grofheid van het zand (M50)

Bouwvoor-zwaarte

(% <50 μm) [1]

Subgroepcode

 

Bodemclas-sificatie

eolisch BL..

LEEMBRIKGRONDEN

met roest en grijze vlekken beginnend in de E- en B-horizont      BLn.

KUILBRIKGRONDEN

 

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de B-horizont            BLh.

DAALBRIKGRONDEN

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont         BLd.

RADEBRIKGRONDEN

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont en

met een  briklaag beginnend aan of direct onder het oppervlak       BLb.

BERGBRIKGRONDEN

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

3c

 

 

3h

 

 

3i

 

 

 

3d

fluviatiel           BK..

OUDE-KLEIBRIKGRONDEN

met roest en grijze vlekken in de E- en B-horizont        BKn.

KUILBRIKGRONDEN

 

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de B-horizont            BKh.

DAALBRIKGRONDEN

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont         BKd.

RADEBRIKGRONDEN

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

3c

 

 

3h

 

 

3i

ZANDBRIKGRONDEN            BZ..

met roest en grijze vlekken in de E- en B-horizont        BZn..

BEEMDBRIKGRONDEN

 

geen roest en grijze vlekken in de E-horizont, maar wel in de B-horizont

en met of zonder duidelijke moderpodzol-B            BZh..

DELBRIKGRONDEN

 

met roest en grijze vlekken beginnend dieper dan de B-horizont en met

of zonder duidelijke moderpodzol-B            BZd..

ROOIBRIKGRONDEN

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

 

3b

 

 

 

3f

 

 

 

3g

[1]       Indien <50% <50 μm, dan >8% lutum.

 

Terug naar Boven

 

Dikke eerdgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Aard van het moeder-

materiaal

Ligging t.o.v. het grond­water

Kleur van de mine­rale eerdlaag

Grofheid van het zand (M50)

Leemgehalte van het zand

(% <50 μm) (1)

            Bouwvoorzwaarte

            Profielverloop

Sub-groep-code

 

 

 

 

 

 

 

 

(% <2 μm)

(% <50 μm)

 

 

 

 

 

fijn

grof

leemarm en zwak lemig

lemig

geen indeling

lichte zavel

zware

zavel

en klei

zandige leem

met zware laag of onder-grond

op zand of aflo-pend

Bodem-classifi-catie

 

 

 

(<210 μm)

(>210 μm)

(0-17,5)

(10-50)

 

(8-17,5)

(>17,5)

(50-85)

(3, 3 en 4, of 4)

 

.6

(2, 2 en 5, of 5)

 

.9

 

 

 

 

      2.

      3.

      .1

      .3

      .0

1.

7.

5

 

 

 

zand

ENKEERD-GRONDEN

            .Z..

laag (Gt III en lager)

LAGE ENKEERD-GRON­DEN            EZg..

 

hoog (Gt IV en ho­ger)

HOGE ENKEERD-GRON­DEN            .EZ..

geen indeling

 

 

 

 

zwart

HOGE ZWARTE ENKEERD-

GRONDEN            zEZ..

 

bruin

HOGE BRUINE ENKEERD-

GRONDEN            bEZ..

 

 

EZg2.

 

 

 

 

 

zEZ2.

 

 

 

bEZ2.

 

 

 

EZg3.

 

 

 

 

 

zEZ3.

 

 

 

bEZ3.

 

 

EZg21

 

 

 

 

 

zEZ21

 

 

 

bEZ21

 

 

EZg23

 

 

 

 

 

zEZ23

 

 

 

bEZ23

 

 

 

EZg30

 

 

 

 

 

zEZ30

 

 

 

bEZ30

 

 

 

 

 

 

 

 

4r, 4s

 

 

 

 

 

4s

 

 

 

4r

leem

TUINEERD-

GRONDEN

            EL.

geen indeling

geen indeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL5

 

 

 

 

 

4w

zavel en klei

TUINEERD-

GRONDEN

            EK..

geen indeling

geen indeling

 

 

 

 

 

 

 

EK1.

 

 

 

EK7.

 

 

 

EK16

EK76

 

 

EK19

EK79

 

 

 

4w

 

De kalkhoudende enkeerdgronden (EZ50A), die alleen in de bollenstreek voorkomen, zijn kortheidshalve weggelaten.

 

Terug naar Boven

 

Dikke eerdgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van het moeder­materiaal

Ligging t.o.v. het grondwater

Kleur van de minerale eerdlaag

Dikte van de eerdlaag

Grofheid van het zand (M50)

Bouwvoorzwaarte

(% <50 μm) (1)

(% < 2 μm)

Profielverloop

Subgroep-code

 

Bodemclassi­ficatie

kalkloos zand   .Z..

ENKEERDGRONDEN

laag (Gt III en lager)            .EZg..

LAGE

ENKEERDGRONDEN

 

 

 

 

 

hoog (Gt IV en hoger)  .EZ..

ENKEERDGRONDEN

zwart    zEZg..

LAGE ZWARTE

ENKEERDGRONDEN

 

bruin    bEZg..

LAGE BRUINE

ENKEERDGRONDEN

 

zwart    zEZ..

ZWARTE

ENKEERDGRONDEN

 

bruin    bEZ..

BRUINE

ENKEERDGRONDEN

50-80 cm            zEZg..

>80 cm            dzEZg..

 

 

50-80 cm            bEZg..

>80 cm            dbEZg..

 

 

50-80 cm            zEZ..

>80 cm            dzEZ..

 

 

50-80 cm            bEZ..

>80 cm            dbEZ..

volgens tabel A-25

 

 

 

volgens tabel A-25

 

 

 

volgens tabel A-25

 

 

 

volgens tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

4s

 

 

 

4r

 

 

 

4s

 

 

 

4r

kalkhoudend zand            EZ..

ENKEERDGRONDEN

geen indeling

geen indeling

50-80 cm            EZ..A

>80 cm            dEZ..A

volgens tabel A-25

volgens

tabel A-25

geen indeling

 

4s

leem     EL.

TUINEERDGRONDEN

geen indeling

geen indeling

50-80 cm            EL.

>80 cm dEL.

geen indeling

volgens

tabel A-25

geen indeling

 

4w

zavel en klei     EK..

TUINEERDGRONDEN

geen indeling

geen indeling

50-80 cm            EK..

>80 cm            dEK..

geen indeling

volgens

tabel A-26

volgens

tabel A-26

 

4w

1 Indien <50% <50 μm, dan >8% lutum.

 

 

Terug naar Boven

 

Kalkloze zandgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Dikte van de minerale eerd­laag

Grofheid van het zand (M50)

Leemgehalte van het zand

(% <50 μm)

Subgroep-code

 

 

 

fijn

grof

leemarm en zwak lemig

lemig

geen inde­ling

Bodem-

clas­sificatie

 

 

 

(<210 μm)

(>210 μm)

(0-17,5)

(10-50)

 

 

 

 

 

     2.

     3.

      .1

      .3

      .0

 

met minerale eerdlaag

EERDGRONDEN            pZ..

zonder ijzerhuidjes;

bij bruine minerale eerdlaag: geen indeling naar roest;

bij zwarte minerale eerdlaag: roest beginnend binnen 35 cm en doorgaand tot 120 cm of tot de Cr-horizont en hoog­stens over 30 cm onderbroken

 

zonder ijzerhuidjes;

geen roest of roest beginnend dieper dan 35 cm of roest begin­nend ondieper dan 35 cm en over meer dan 30 cm onderbro­ken

 

met ijzerhuidjes;

 

 

15-50 cm

BEEKEERD-

GRONDEN            pZg..

 

 

15-50 cm

GOOREERD-

GRONDEN            pZn..

 

dun: 15-30 cm

KANTEERD-

GRONDEN            tZd..

 

matig dik: 30-50 cm

AKKEREERD-

GRONDEN            cZd..

 

 

 

pZg2.

 

 

 

 

pZn2.

 

 

 

tZd2.

 

 

 

cZd2.

 

 

 

 

pZg3.

 

 

 

 

pZn3.

 

 

 

tZd3.

 

 

 

cZd3.

 

 

 

pZg21

 

 

 

 

pZn21

 

 

 

tZd21

 

 

 

cZd21

 

 

 

pZg23

 

 

 

 

pZn23

 

 

 

tZd23

 

 

 

cZd23

 

 

 

 

pZg30

 

 

 

 

pZn30

 

 

 

tZd30

 

 

 

cZd30

 

 

 

 

4h, 4k

 

 

 

 

4i

 

 

 

4v

 

 

 

4t

zonder minerale eerdlaag

VAAGGRONDEN            Z..

zonder ijzerhuidjes

VLAKVAAGGRONDEN            Zn..

 

met ijzerhuidjes; zonder bruine laag in de positie van een B-horizont

DUINVAAGGRONDEN            Zd..

 

met ijzerhuidjes; met bruine laag in de positie van een

B-horizont

VORSTVAAGGRONDEN            Zb..

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

Zn2.

 

 

 

Zd2.

 

 

 

Zb2.

 

Zn3.

 

 

 

Zd3.

 

 

 

Zb3.

Zn21

 

 

 

Zd21

 

 

 

Zb21

Zn23

 

 

 

Zd23

 

 

 

Zb23

 

Zn30

 

 

 

Zd30

 

 

 

Zb30

 

5k

 

 

 

5t

 

 

 

5v

 

 

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de kalkloze zandgronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

Kalkloze zandgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Kleur van de minerale eerdlaag

Dikte van de minerale eerd­laag

Grofheid van het zand (M50)

Bouwvoorzwaarte

(% <50 μm)

Subgroep-

code

 

Bodemclas-

sificatie

met minerale

eerdlaag            .Z..

EERDGRONDEN

zonder ijzerhuidjes

bij bruine minerale eerdlaag: geen indeling naar roest;

bij zwarte minerale eerdlaag: roest beginnend binnen 35 cm en doorgaand tot 120 cm of tot de Cr-horizont en hoogstens over 30 cm onderbroken            .Zg..

BEEKEERDGRONDEN

 

 

zonder ijzerhuidjes

geen roest of roest beginnend dieper dan 35 cm of

roest beginnend ondieper dan 35 cm en over meer

dan 30 cm onderbroken            .Zn..

GOOREERDGRONDEN

 

met ijzerhuidjes

zwart    .Zg..

ZWARTE BEEKEERD­GRON­DEN

 

bruin            .bZg..

BRUINE BEEKEERD­GRONDEN

 

geen indeling

 

 

 

 

 

geen indeling

15-30 cm         tZg..

30-50 cm         cZg..

 

 

15-30 cm         tbZg..

30-50 cm         cbZg..

 

 

15-30 cm         tZn..

30-50 cm         cZn..

 

 

 

 

15-30 cm         tZd..

KANTEERDGRONDEN

 

30-50 cm         cZd..

AKKEREERDGRONDEN

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

4k

 

 

 

4h

 

 

 

 

 

4i

 

 

4v

 

 

4t

zonder minerale

eerdlaag            Z..

VAAGGRONDEN

zonder ijzerhuidjes

roest beginnend binnen 35 cm en doorgaand tot 120 cm of tot de Cr-horizont en hoogstens over 30 cm onderbro­ken            Zg..

BEEKVAAGGRONDEN

 

zonder ijzerhuidjes            Zn..

VLAKVAAGGRONDEN

 

met ijzerhuidjes; zonder bruine laag in de positie

van een B-horizont            Zd..

DUINVAAGGRONDEN

 

met ijzerhuidjes; met bruine laag in de positie

van een B-horizont            Zb..

VORSTVAAGGRONDEN

geen indeling

 

 

 

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

 

<15 cm Zg..

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

5h

 

 

5k

 

 

 

5t

 

 

 

5v

 

 

Terug naar Boven

 

Vaaggronden / `stuifzandgronden' (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de boven­grond

Geogenese (1)

Organische-stof-gehalte van het gehele stuifzand­pakket (2)

Grofheid van het zand (M50) van de bovenste 30 cm of van het gehele stuif­zandpakket

Leemgehalte (% <50 μm) van de bovenste 30 cm of van het gehe­le stuifzandpakket

Aard van de on­der­grond (3)

Begindiepte van de ondergrond

Subgroepcode

 

Bodemclas-sificatie

zonder minerale

eerdlaag            .Z..

VAAGGRONDEN

afgestoven            Z..

 

opgestoven            .Z..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overstoven            .Z..

geen indeling            Z..

 

a          aZ..

 

 

 

 

 

 

 

 

b          bZ..

 

 

 

 

 

 

 

 

c          cZ..

 

 

 

 

 

 

 

 

a          aZ..

b          bZ..

c          cZ..

volgens tabel A-25

 

volgens tabel A-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volgens tabel A-25

volgens tabel A-25

 

volgens tabel A-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volgens tabel A-25

geen indeling

 

z            aZ..z

 

m            aZ..m

 

p            aZ..p

 

v            aZ..v

 

 

z            bZ..z

 

m            bZ..m

 

p            bZ..p

 

v            bZ..v

 

 

z            cZ..z

 

m            cZ..m

 

p            cZ..p

 

v            cZ..v

 

 

geen indeling            aZ..

            bZ..

            cZ..

geen indeling

 

40-100 cm (geen code)            aZ..z

100-180 cm            daZ..z

40-100 cm (geen code)            aZ..m

100-180 cm            daZ..m

40-100 cm (geen code)            aZ..p

100-180 cm            daZ..p

40-100 cm (geen code)            aZ..v

100-180 cm            daZ..v

 

40-100 cm (geen code)            bZ..z

100-180 cm            dbZ..z

40-100 cm (geen code)            bZ..m

100-180 cm            dbZ..m

40-100 cm            bZ..p

100-180 cm            dbZ..p

40-100 cm (geen code)            bZ..v

100-180 cm            dbZ..v

 

40-100 cm (geen code)            cZ..z

100-180 cm            dcZ..z

40-100 cm (geen code)            cZ..m

100-180 cm            dcZ..m

40-100 cm (geen code)            cZ..p

100-180 cm            dcZ..p

40-100 cm (geen code)            cZ..v

100-180 cm            dcZ..v

 

>180 cm (geen code)            aZ..

            bZ..

            cZ..

5k

 

5t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5t

(1) afgestoven: bovenste deel van het oorspronkelijke profiel niet meer aanwezig;

opgestoven: onder het stuifzandpakket (binnen 180 cm - mv.) nog het gehele of een herkenbaar deel van het oorspronkelijke profiel aanwezig;

overstoven: meer dan 180 cm stuifzandpakket aanwezig.

(2) a: uiterst en zeer humusarm;

b: zeer en matig humusarm;

c: matig humusarm en matig humeus.

3z: zand zonder duidelijke humuspodzol‑B‑horizont;

p: zand met duidelijke humuspodzol‑B‑horizont;

m: zand met duidelijke moderpodzol-B-horizont;

v: veen.

 

 

Terug naar Boven

 

Kalkhoudende zandgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Aard en dikte van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Grofheid van het zand (M50)

Subgroep-code

 

 

uiterst fijn

zeer fijn

matig fijn

fijn

grof

Bodem-

classi­ficatie

 

 

(<105)

(105-150)

(150-210)

(<210)

(>210)

 

 

 

   1.

   4.

   5.

     2.

   3.

 

met minerale eerdlaag

EERDGRONDEN

zonder ijzerhuidjes; roest beginnend binnen 35 cm

en doorgaand tot 120 cm of tot de Cr-horizont

BEEKEERDGRONDEN            pZg..A

 

 

pZg10A

 

 

 

 

pZg20A

 

 

 

4h, 4k

zonder minerale eerdlaag

VAAGGRONDEN

zonder ijzerhuidjes

VLAKVAAGGRONDEN Zn..A

 

met ijzerhuidjes; zonder bruine laag in de positie

van een B-horizont

DUINVAAGGRONDEN  Zd..A

 

met ijzerhuidjes; met bruine laag in de positie

van een B-horizont

VORSTVAAGGRONDEN            Zb..A

 

Zn10A (3)

 

Zn40A

 

Zn50A

 

 

 

 

 

Zd20A

 

 

 

Zb20A

 

Zn30A

 

 

 

Zd30A

 

 

 

Zb30A

 

5k

 

 

 

5t

 

 

 

5v

(3) Tevens 0-5% lutum.

 

Terug naar Boven

 

Kalkhoudende zandgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Dikte van de minerale eerd­laag

Grofheid van het zand (M50)

Bouwvoorzwaarte

(% <2 μm)

Kalkverloop

Subgroepcode

 

Bodem-

classificatie

met minerale

eerdlaag            .Z..

EERDGRONDEN

zonder ijzerhuidjes; roest beginnend

binnen 35 cm en doorgaand tot 120 cm

of tot de Cr-horizont            .Zg..

BEEKEERDGRONDEN

 

zonder ijzerhuidjes; geen roest of roest beginnend dieper dan 35 cm of roest beginnend ondieper dan 35 cm en over meer dan 30 cm onderbroken            .Zn..

GOOREERDGRONDEN

 

15-30 cm            tZg.

30-50 cm            cZg.

 

 

 

15-30 cm            tZn..

30-50 cm            cZn..

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-29

 

 

 

 

volgens

tabel A-29

 

 

 

4k

 

 

 

 

4i

zonder minerale

eerdlaag            Z..

VAAGGRONDEN

zonder ijzerhuidjes

roest beginnend binnen 35 cm en doorgaand tot 120 cm of tot de Cr-horizont en hoogstens over

30 cm onderbroken            Zg..

BEEKVAAGGRONDEN

 

zonder ijzerhuidjes            Zn..

VLAKVAAGGRONDEN

 

met ijzerhuidjes; zonder bruine laag in de

positie van een B-horizont            Zd..

DUINVAAGGRONDEN

 

met ijzerhuidjes; met bruine laag in de

positie van een B-horizont            Zb..

VORSTVAAGGRONDEN

 

 

 

<15 cm            Zg..

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-25

 

 

 

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

volgens

tabel A-25

 

 

 

volgens

tabel A-25

volgens

tabel A-29

 

 

 

 

 

volgens

tabel A-29

 

 

volgens

tabel A-29

 

 

 

volgens

tabel A-29

 

 

 

5h

 

 

5k

 

 

 

5t

 

 

 

5v

 

 

Terug naar Boven

 

Kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Grofheid van het zand (M50)

Leemgehalte van het zand (% <50 μm) met 5-8% <2 μm

Subgroepcode

 

 

fijn

zwak en sterk lemig

zeer sterk lemig

Bodem-

classificatie

 

 

(<105 μm)

(10-32,5)

(32,5-50)

 

 

 

    1.

     .3

     .4

 

zonder minerale eerdlaag

VAAGGRONDEN

zonder ijzerhuidjes

VLAKVAAGGRONDEN            Sn..A

 

Sn1.A

 

Sn13A

 

Sn14A

 

5k

 

 

Terug naar Boven

 

Kalkhoudende bijzonder lutumarme gronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Grofheid van het zand (M50)

Bouwvoorzwaarte (% <50 μm)

met 5-8% <2 μm

Kalkverloop

Subgroepcode

 

Bodemclassificatie

zonder minerale eerdlaag          S..

VAAGGRONDEN

zonder ijzerhuidjes            Sn..

VLAKVAAGGRONDEN

volgens tabel A-25

volgens tabel A-25

volgens tabel A-29

 

5k

 

 

Terug naar Boven

 

Niet-gerijpte minerale gronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Rijpingstoestand van de

bovenste 20 cm

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Profielopbouw

Subgroep-code

 

geen indeling

lichte zavel

zware zavel en klei

zand beginnend binnen 80 cm

geen zand binnen 80 cm

Bodem-

classi­ficatie

 

 

(8-17,5)

(>17,5)

 

 

       .2

 

 

        .5

 

 

      0.

       1.

       7.

 

 

 

geheel of bijna ongerijpt            MOo.. (2)

SLIKVAAGGRONDEN  ROo.. (2)

MOo0.

ROo0.

 

 

MOo02

ROo02

MOo05

ROo05

 

5f

half of bijna gerijpt       MOb.. (2)

GORSVAAGGRONDEN

            ROb.. (2)

 

MOb1.

 

ROb1.

MOb7.

 

ROb7.

MOb12

MOb72

ROb12

ROb72

MOb15

MOb75

ROb15

ROb75

 

5d

(2) M = moedermateriaal zeeklei, R = moedermateriaal rivierklei

 

Gronden, waarvan het moedermateriaal in zoet milieu is afgezet, zijn op de bodemkaarten van na 1981 aangegeven met de code eMO; het zoete getijgebied is bovendien omgeven met een band van blauwe stippen.

 

 

Terug naar Boven

 

Niet-gerijpte minerale gronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van het modermateriaal

Rijpingstoestand van de bovenste 20 cm

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Profielverloop

Subgroepcode

 

Bodemclassificatie

zeeklei M..

VAAGGRONDEN

geheel of bijna ongerijpt            MOo..

SLIKVAAGGRONDEN

 

half of bijna gerijpt       MOo..

GORSVAAGGRONDEN

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

5f

 

 

5d

rivierklei           R..

VAAGGRONDEN

geheel of bijna ongerijpt            ROo..

SLIKVAAGGRONDEN

 

half of bijna gerijpt       ROo..

GORSVAAGGRONDEN

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

5f

 

 

5d

 

 

Terug naar Boven

 

Zeekleigronden met een minerale eerdlaag (eerdgronden: pM…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Hydromorfe kenmerken

Kalkverloop

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Profielverloop

Subgroep-code

 

geen inde­ling

kalkrijk

(a, a+b)

kalkarm

(b, b+c, c)

zavel (8-25)

klei (>25)

geen inde­ling

op veen

op zand

met zware laag of on­dergrond

overige

Bodemclas­sificatie

 

 

        A

        C

      5.

      8.

       .0

       .1

       .2

       .6

       .5

 

moerig materiaal beginnend tus­sen 40 en 80 cm

LIEDEERDGRONDEN            pMv..

 

pMv..

 

 

 

pMv5.

 

 

pMv8.

 

 

pMv51

pMv81

 

 

 

 

 

4m

niet-gerijpte minerale ondergrond

TOCHTEERDGRONDEN            pMo..

 

pMo..

 

 

pMo5.

 

pMo8.

pMo50

pMo80

 

 

 

 

 

4n

roest- en grijze vlekken beginnend binnen 50 cm

LEEK-/WOUDEERDGRONDEN

            pMn..

 

pMn..A

 

 

pMn..C

pMn5.A

 

pMn5.C

 

pMn8.A

 

pMn8.C

 

 

pMn52A

pMn82A

pMn52C

pMn82C

 

 

pMn56C

pMn86C

pMn55A

pMn85A

pMn55C

pMn85C

 

 

4p, 4o

 

Gronden waarvan het moedermateriaal in zoet milieu is afgezet, zijn op de bodemkaarten van na 1981 aangegeven met de code epM...; het zoete getijgebied is boven­dien omgeven met een band van blauwe stippen.

 

 

Terug naar Boven

 

Zeekleigronden zonder een minerale eerdlaag (vaaggronden: M…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Hydromorfe ken­mer­ken

Aard van de klei

Kalkverloop

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Profielverloop

Sub-groep-code

 

 

kalk-rijk

kalkarm

lichte zavel

zware zavel

lichte klei

zware klei

zavel

zavel en lichte klei

klei

geen inde­ling

op veen

op zand

met zware tus­sen-laag

met zware onder-grond

met zware laag of onder-grond

overige

Bo-dem-clas-sifi-catie

 

 

 

 

 

      A

 

 

 

      C

(8-17,5)

(17,5-25)

(25-35)

(>35)

(8-25)

(8-35)

(>25)

 

 

 

     .0

 

 

 

     .1

 

 

 

     .2

 

 

 

      .3

 

 

 

      .8

 

 

 

     .6

 

 

 

     .5

 

 

 

 

 

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    8.

 

 

 

 

 

 

 

 

moerig materiaal be­ginnend tussen 40 en 80 cm

DRECHTVAAG-

GRONDEN            Mv..

geen inde-ling

Mv..A

 

Mv..C

 

 

 

 

 

 

Mv4.C

Mv5.A

 

 

Mv6.C

 

Mv8.A

 

Mv51A

Mv81A

Mv61C

Mv41C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5m

niet-gerijpte mi­nerale onder­grond

NESVAAG-

GRONDEN            Mo..

geen inde-ling

Mo..A

 

 

 

Mo..C

Mo1.A

 

Mo2.A

 

 

 

 

 

Mo5.C

 

 

 

Mo8.A

 

Mo8.C

Mo10A

Mo20A

Mo80A

Mo50C

Mo80C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5n

roest- en grijze vlekken be­gin­nend binnen 50 cm

POLDERVAAG-

GRONDEN            Mn..

nor-maal

Mn..

 

 

 

 

 

 

 

 

knippig

gMn..

 

 

 

knip

kMn..

Mn..A

 

 

 

 

 

 

 

Mn..C

 

 

 

 

gMn..C

 

 

 

 

kMn..C

Mn1.A

 

 

 

 

 

 

Mn1.C

 

 

 

 

gMn1.C

 

Mn2.A

 

 

 

 

 

 

Mn2.C

 

 

 

 

gMn2.C

 

 

Mn3.A

 

 

 

Mn4.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kMn4.C

 

 

 

 

Mn5.A

 

 

 

 

Mn5.C

 

 

 

 

gMn5.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kMn6.C

 

 

 

 

 

Mn8.A

 

 

 

 

Mn8.C

 

 

 

 

gMn8.C

 

 

Mn12A

Mn22A

 

 

 

Mn82A

 

 

 

Mn52C

Mn82C

 

 

 

gMn52C

gMn82C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gMn53C

gMn83C

 

kMn43C

kMn63C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gMn58C

gMn88C

 

kMn48C

kMn68C

 

 

 

 

Mn56A

Mn86A

 

 

 

Mn56C

Mn86C

Mn15A

Mn25A

Mn35A

Mn45A

 

 

 

Mn15C

Mn25C

 

Mn85C

 

gMn15C

gMn25C

 

gMn85C

 

 

 

 

5p

 

Gronden waarvan het moedermateriaal in zoet milieu is afgezet, zijn op de bodemkaarten van na 1981 aangegeven met de code eM...; het zoete getijgebied is bovendien omgeven met een band van blauwe stippen.

 

 

 

Terug naar Boven

 

Zeekleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de boven­grond

Hydromorfe kenmerken

Dikte van de minerale eerdlaag

Aard van de klei

Bouwvoorzwaarte

(% <2 μm)

Profielverloop

Kalkverloop

Subgroep-code

 

Bodemclas-

sificatie

met minerale

eerdlaag            .M..

EERDGRONDEN

moerig materiaal beginnend

tussen 40 en 80 cm            .Mv..

LIEDEERDGRONDEN

 

niet-gerijpte minerale ondergrond      .Mo..

TOCHTEERDGRONDEN

 

roest- en grijze vlekken beginnend

binnen 50 cm   .Mn..

 

15-30 cm         tMv..

30-50 cm         cMv..

 

15-30 cm         tMo..

30-50 cm         cMo..

 

15-30 cm         tMn..

LEEKEERDGRONDEN

 

30-50 cm         cMn..

WOUDEERDGRONDEN

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

volgens tabel A-29

 

 

volgens tabel A-29

 

 

 

4m

 

 

4n

 

 

4p

 

 

4o

zonder minerale

eerdlaag            M..

VAAGGRONDEN

moerig materiaal beginnend

tussen 40-80 cm            Mv..

DRECHTVAAGGRONDEN

 

niet-gerijpte minerale ondergrond      Mo..

NESVAAGGRONDEN

 

roest- en grijze vlekken beginnend

binnen 50 cm   Mn..

POLDERVAAGGRONDEN

 

 

 

geen roest en grijze vlekken

binnen 50 cm   Md..

OOIVAAGGRONDEN

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

 

 

 

geen indeling

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

normaal            Mn..

 

knippig            gMn..

 

knip            kMn..

 

geen indeling

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-29

 

 

 

volgens tabel A-29

 

 

volgens tabel A-29

 

volgens tabel A-29

 

volgens tabel A-29

 

volgens tabel A-29

 

 

 

5m

 

 

5n

 

 

 

5p

 

 

 

 

 

5x

 

 

Terug naar Boven

 

Rivierkleigronden met minerale eerdlaag (eerdgronden: pR…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Hydromorfe kenmerken

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Profielverloop

Subgroep-code

 

zavel (8-25)

klei (>25)

op veen

met zware laag of ondergrond

op zand en aflopend

Bodem-clas­sificatie

 

     5.

     8.

      .1

      .6

      .9

 

moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm

LIEDEERDGRONDEN            pRv..

pRv5.

 

pRv8.

pRv51

pRv81

 

 

 

4m

roest- en grijze vlekken beginnend binnen 50 cm

LEEK-/WOUDEERDGRONDEN                                              pRn..

pRn5.

 

pRn8.

 

pRn56

pRn86

pRn59

pRn89

 

4o, 4p, 4x

 

 

Terug naar Boven

 

Rivierkleigronden zonder minerale eerdlaag (vaaggronden: R…) (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Hydromorfe kenmerken

Kalkverloop

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Profiel­verloop

Sub­groep-

code

 

kalk­hou­dend

kalk­loos

geen inde­ling

lichte za­vel

zwa­re klei

zavel

zavel en lichte klei

klei

zwa­re zavel en lichte klei

geen in­de­ling

op veen

op zand

met zware onder­grond

met zware laag of onder­grond

met zware laag, soms zware on­der­grond

overi­ge

Bodem­clas-

sifi­catie

 

 

 

 

     A

 

 

 

     C

 

(8-17,5)

(>35)

(8-25)

(8-35)

(>25)

(17,5-35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0.

    1.

    4.

    5.

    6.

    8.

    9.

     .0

    .1

    .2

     .4

     .6

     .7

     .5

 

moerig materiaal beginnend

tussen 40 en 80 cm

DRECHTVAAGGRONDEN            Rv..

 

Rv..A

 

 

Rv..C

 

Rv0.A

Rv0.C

 

 

 

 

 

 

 

 

Rv01A

Rv01C

 

 

 

 

 

 

 

5m

niet-gerijpte minerale onder­grond

NESVAAGGRONDEN            Ro..

Ro..A

 

 

Ro..C

 

 

Ro4.A

 

Ro4.C

 

 

Ro6.A

 

Ro6.C

 

 

Ro40A

Ro60A

Ro40C

Ro60C

 

 

 

 

 

 

 

5n

roest- en grijze vlekken

beginnend binnen 50 cm

POLDERVAAGGRONDEN            Rn..

Rn..A

 

 

 

 

 

 

Rn..C

 

Rn1.A

 

 

 

 

 

Rn1.C

 

Rn4.A

 

 

 

 

 

Rn4.C

 

 

Rn5.A

 

 

 

Rn6.A

 

 

 

 

Rn6.C

 

 

 

 

Rn8.A

 

 

 

 

 

Rn9.A

 

 

 

Rn9.C

 

 

 

 

Rn52A

 

Rn82A

 

 

Rn42C

Rn62C

 

 

 

 

 

 

Rn14C

Rn44C

 

Rn94C

 

Rn46A

 

Rn66A

 

 

 

bRn46C

 

 

 

 

 

 

 

Rn47C

Rn67C

Rn15A

Rn45A

 

 

 

Rn95A

Rn15C

Rn45C

 

Rn95C

 

 

5p

geen roest- en grijze vlekken

binnen 50 cm

OOIVAAGGRONDEN            Rd..

Rd..A

 

 

 

Rd..C

 

Rd1.A

 

 

Rd1.C

 

Rd4.A

 

 

Rd4.C

 

 

 

 

 

Rd9.A

 

 

Rd9.C

Rd10A

Rd40A

Rd90A

Rd10C

Rd40C

Rd90C

 

 

 

 

 

 

 

 

5x

 

 

Terug naar Boven

 

Rivierkleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de bovengrond

 

Hydromorfe kenmerken

Dikte van de minerale eerdlaag

Bouwvoorzwaarte

(% <2 μm)

Profielverloop

Kalkverloop

Subgroepcode

 

Bodemclas­sificatie

met minerale bovengrond            .R..

EERDGRONDEN

moerig materiaal beginnend tussen

40-80 cm         .Rv..

LIEDEERDGRONDEN

 

roest- en grijze vlekken beginnend

binnen 50 cm   .Rn..

 

15-30 cm         tRv..

30-50 cm         cRv..

 

15-30 cm         tRn..

LEEKEERDGRONDEN

 

30-50 cm         cMn..

WOUDEERDGRONDEN

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-29

 

 

 

volgens tabel A-29

 

 

 

4m

 

 

4p

 

 

4o

zonder minerale eerdlaag            .R..

VAAGGRONDEN

moerig materiaal beginnend tussen

40-80 cm         Rv..

DRECHTVAAGGRONDEN

 

niet-gerijpte minerale ondergrond      Ro..

NESVAAGGRONDEN

 

roest- en grijze vlekken beginnend

binnen 50 cm   Rn..

POLDERVAAGGRONDEN

 

geen roest- en grijze vlekken

binnen 50 cm   Rd..

OOIVAAGGRONDEN

geen indeling

 

 

 

geen indeling

 

 

geen indeling

 

 

 

geen indeling

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

 

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-29

 

 

 

volgens tabel A-29

 

 

volgens tabel A-29

 

 

 

volgens tabel A-29

 

 

 

5m

 

 

5n

 

 

 

5p

 

 

 

5x

 

 

Terug naar Boven

 

 

Oude rivierkleigronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Subgroepcode

 

 

lichte zavel

zware zavel

zware zavel en klei

klei

Bodem­clas­sifi­catie

 

 

(8-17,5)

(17,5-25)

(>17,5)

( >25)

 

 

 

      1

      2

    7

     8

 

met minerale eerdlaag

EERDGRONDEN            pKR..

met roest- en grijze vlekken beginnend

binnen 50 cm

LEEK-/WOUDEERDGRONDEN            pKRn..

 

 

pKRn1

 

 

pKRn2

 

 

 

pKRn8

 

 

4o, 4p

zonder minerale eerdlaag

VAAGGRONDEN            KR..

met roest- en grijze vlekken beginnend

binnen 50 cm

POLDERVAAGGRONDEN            KRn..

 

geen roest- en grijze vlekken

binnen 50 cm

OOIVAAGGRONDEN   KRd..

 

 

KRn1

 

 

 

KRd1

 

 

KRn2

 

 

 

 

 

 

KRd7

 

 

KRn8

 

 

5p

 

 

 

5x

 

 

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de oude rivierkleigronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

Oude rivierkleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Dikte van de minerale eerd­laag

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Subgroepcode

 

Bodemclassificatie

met minerale eerdlaag            .KR..

EERDGRONDEN

met roest- en grijze vlekken beginnend binnen 50 cm            .KRn..

15-30 cm         tKRn..

LEEKEERDGRONDEN

 

30-50 cm         cKRn..

WOUDEERDGRONDEN

volgens tabel A-26

 

4p

 

 

4o

zonder minerale eerdlaag            KR..

VAAGGRONDEN

met roest- en grijze vlekken beginnend binnen 50 cm            KRn..

POLDERVAAGGRONDEN

 

geen roest- en grijze vlekken binnen 50 cm   KRd..

OOIVAAGGRONDEN

geen indeling

 

 

geen indeling

volgens tabel A-26

 

 

volgens tabel A-26

 

5p

 

 

5x

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de oude rivierkleigronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

Oude kleigronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Aard van de bovengrond en moedermateriaal

Hydromorfe kenmerken

Bouwvoorzwaarte

Subgroepcode

 

Bodemclassificatie

met of zonder minerale eerdlaag

keileem of potklei

KEILEEMGRONDEN    KX

 

 

geen indeling   KX

 

 

geen indeling

 

 

4o, 4p, 5p

met of zonder minerale eerdlaag

Tertiaire klei

TERTIAIRE KLEIGRONDEN     KT

 

 

geen indeling   KT

 

 

geen indeling

 

 

 

 

4o, 4p, 5p

 

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de oude kleigronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

Oude kleigronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

Aard van de bovengrond en moedermateriaal

Hydromorfe kenmerken

Bouwvoorzwaarte

Subgroepcode

 

Bodemclassificatie

met of zonder minerale eerdlaag; keileem of potklei            KX

KEILEEMGRONDEN

geen indeling   KX

geen indeling

4o, 4p, 5p

met of zonder minerale eerdlaag; tertiaire klei KT

TERTIAIRE KLEIGRONDEN

geen indeling   KT

geen indeling

4o, 4p, 5p

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de oude rivierkleigronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

Leemgronden (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Aard van de afzetting, ligging in het terrein

Leemgehalte (% <50 μm)

Subgroepcode

 

 

 

zandige leem (2)

siltige leem

Bodem-

classificatie

 

 

 

(50-85)

(>85)

 

 

 

 

     5

     6

 

met minerale eerdlaag

EERDGRONDEN            pL..

met roest- en grijze vlekken beginnend binnen 50 cm

LEEK-/WOUDEERDGRONDEN            pLn.

 

in situ   pLn.

 

pLn5

 

pLn6

 

4o, 4p

zonder minerale eerdlaag

VAAGGRONDEN            L..

met roest- en grijze vlekken

beginnend binnen 50 cm

POLDERVAAGGRONDEN       Ln.

 

 

 

 

 

met roest- grijze vlekken beginnend tussen 50 en 80 cm

OOIVAAGGRONDEN   Lh.

 

met roest- en grijze vlekken

beginnend dieper dan 80 cm

OOIVAAGGRONDEN   Ld.

in situ   Ln.

 

colluviaal, in dal            Lnd.

 

colluviaal, in hellingvoet of uit­spoelings­waaier            Lnh.

 

 

 

in situ   Lh.

 

in situ   Ld.

 

colluviaal in dal of

dalhoofd          Ldd.

 

colluviaal, in hellingvoet of uit­spoelings­waaier            Ldh.

Ln5

 

Lnd5

 

 

Lnh5

 

 

 

Lh5

 

Ld5

 

 

Ldd5

 

 

Ldh5

Ln6

 

Lnd6

 

 

Lnh6

 

 

 

Lh6

 

Ld6

 

 

Ldd6

 

 

Ldh6

 

 

5p

 

 

 

 

 

 

5x

 

 

 

5x

 

(2) Indien leemgehalte <50%, dan lutumgehalte >8%.

 

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de leemgronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

Leemgronden (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Aard van de afzetting, ligging in het terrein

            Leemgehalte (% <50 μm)

Subgroepcode

 

Bodemclassificatie

 

 

 

            zandige leem (2)

            (50-85)

            5

            siltige leem

            (>85)

            6

 

met minerale eerdlaag            pL..

EERDGRONDEN

met roest- en grijze vlekken beginnend binnen 50 cm   pLn.

LEEK-/WOUDEERDGRONDEN

in situ   pLn.

 

colluviaal, in dal            pLnd.

pLn5

 

pLnd5

pLn6

 

pLnd6

 

4o, 4p

zonder minerale eerdlaag            L..

VAAGGRONDEN

met roest- en grijze vlekken beginnend binnen 50 cm   Ln.

POLDERVAAGGRONDEN

 

 

 

 

 

met roest- en grijze vlekken beginnend tussen 50 en 80 cm     Lh.

OOIVAAGGRONDEN

 

 

 

 

 

met roest- en grijze vlekken beginnend dieper dan 80 cm        Ld.

OOIVAAGGRONDEN

in situ   Ln.

 

colluviaal, in dal            Lnd.

 

colluviaal, in hellingvoet

of uitspoelingswaaier            Lnh.

 

in situ   Lh.

 

colluviaal, in dal            Lhd.

 

colluviaal, in hellingvoet

of uitspoelingswaaier            Lhh.

 

in situ   Ld.

 

colluviaal in dal

of dalhoofd            Ldd.

 

colluviaal, in hellingvoet

of uitspoelingswaaier            Ldh.

Ln5

 

Lnd5

 

 

Lnh5

 

Lh5

 

Lhd5

 

 

Lhh5

 

Ld5

 

 

Ldd5

 

 

Ldh5

Ln6

 

Lnd6

 

 

Lnh6

 

Lh6

 

Lhd6

 

 

Lhh6

 

Ld6

 

 

Ldd6

 

 

Ldh6

 

5p

 

 

 

 

 

 

5x

 

 

 

 

 

 

5x

(2) Indien leemgehalte <50%, dan lutumgehalte >8%.

 

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de leemgronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

Mengelgronden  (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Aard van de bovengrond

Hydromorfe kenmerken

Dikte van het mengeldek

Bouwvoorzwaarte (% <2 μm)

Subgroepcode

 

Bodemclassificatie

Met of zonder minerale eerdlaag            .M.

MENGELGRONDEN

geen indeling

dun: 20-30 cm M.

 

matig dik: 30-50 cm     cM.

 

dik: >50 cm      dM.

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

 

volgens tabel A-26

5k

 

4p, 4o, 5p, 5k

 

4p, 4w, 5p

 

De kalkcode C (= kalkloos) wordt bij de mengelgronden niet aangegeven.

 

 

Terug naar Boven

 

’Overige gronden'  (Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000)

 

Moedermateriaal

textuur

aard mate­riaal

bodemvorming

Subgroepcode

 

fijn zand

fijn zand en zavel

zavel en klei

grind en grof zand

glauconietklei

ondiepe kalksteenver­weringsklei

kleefaarde

vuursteenelu­vium

Bodemclas-sificatie

Mariene afzettingen ouder dan Pleisto­ceen                                  M.

 

MZz

 

MZk

 

MK

 

 

MA

 

 

 

5k, 5p, 5x

(4i, 4p, 4x)

Fluviatiele afzettingen ouder dan Laat-Pleistoceen                F.

 

 

 

FK

 

FG (1)

 

 

 

 

5k, 5p

(4k, 4p)

Kalksteen                   K.

 

 

 

 

 

KM

KK

KS

5p, 5q (4p)

 

(1) Op oudere uitgaven van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, zijn grindgronden (G1) onderscheiden.

 

 

Terug naar Boven

 

Overige gronden  (Grootschalige karteringen 1 : 5 000 - 1 : 25 000)

 

Moedermateriaal